2315834 – SU0394 : Gravel pit, west of Ashton Keynes