4154347 – TQ3980 : View of Loth Lorien passing Greenwich Peninsula #3