592114 – SU5984 : Ridgeway approaching Moulsford Bridge